ANBI status

Vereniging Taqwa Culemborg heeft een ANBI status wat staat voor een registratie bij de Belastingdienst als een  Algemeen Nut Beogende

 Instelling. Dat biedt mogelijk fiscale voordelen bij schenkingen aan Ver

 

eniging Taqwa Culemborg. Uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer daarover kun je lezen op de  website van de belastingdienst.

CONTACT

Statutaire naam:             Vereniging Taqwa Culemborg

Adres:                                  Ridderstraat 19

                                            4101 BJ Culemborg

RSIN/fiscaal nummer:    8027.10.918 

KVK-nummer:                  40156821

Rekeningnummer:         NL91RABO0145230600 

Website:                             www.taqwa.nl

E-mailadres:                      info@taqwa.nl

Telefoonnummer:           06 – 20811963

DOELSTELLINGEN 

Vereniging Taqwa Culemborg heeft ten doel om voor de achterban van de vereniging, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen door middel van het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, religieuze activiteiten, voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. Bij de hieronder geformuleerde doelstellingen, staan participatie en actief burgerschap centraal:

 • Het bevorderen van godsdienstige, culturele, maatschappelijke belangen van moslims;
 • Het verschaffen van informatie over de islam aan zowel moslims als niet-moslims;
 • Het bereiken van een bredere doelgroep, waaronder vrouwen, jongeren en mensen met een niet-islamitische achtergrond;
 • Het bevorderen van integratie, emancipatie en participatie van mensen met achterstanden;
 • Een bijdrage leveren aan duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid in Culemborg;
 • Het versterken van gemeenschapsdialoog over uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken;
 • Ontmoetingen organiseren om groepen dichter bij elkaar te brengen en wederzijds begrip, erkenning en waardering te bevorderen;
 • Een positieve ontwikkeling van jongeren versterken en waar nodig aanjagen;
 • Investeren in samenwerking op lokaal niveau met wijkbewoners en maatschappelijke instellingen.
 • Vereniging Taqwa Culemborg tracht haar doelen te verwezenlijken door:
 • Het organiseren van lezingen en ontmoetingen voor verschillende doelgroepen. Hiermee wordt getracht om buiten naar binnen te halen.
 • Het verzorgen van rondleidingen voor scholieren/leerlingen van het basisonderwijs en middelbaar onderwijs en andere belangstellenden.
 • Het organiseren van verschillende educatieve activiteiten zoals: onderwijs, huiswerkbegeleiding, voorlichting over gezondheid, opvoeding en andere nader te bepalen onderwerpen.
 • Vanuit het principe van partnerschap relaties opbouwen en onderhouden met gemeente, politie en maatschappelijke organisaties om intensief samen te werken.
 • Het bieden en organiseren van humanitaire activiteiten ten behoeve van vluchtelingen en daarbij de samenwerking zoeken met vluchtelingenwerk Culemborg.
 • Jongeren de ruimte bieden om hun religieuze en spirituele behoeften op een gezonde manier invulling te geven en deze jongeren aan de maatschappij te binden.
 

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter:                           Hassan Barzizaoua

Penningmeester:             Najib Talhaoui

Secretaris:                           Nahim Boulahiati

Algemeen bestuurslid:   Mohamed Rahaui

Algemeen bestuurslid:   Mohamed Zanzan

Algemeen bestuurslid:   Ahbdul Monhem El-Khiari

Algemeen bestuurslid:   Mhand Yaagoubi

Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Vereniging Taqwa Culemborg. Het verenigingsbestuur vergadert minimaal 1 keer per maand.

Het bestuur is te bereiken via:  info@taqwa.nl 

 

BEZOLDIGING

Bestuursleden:

Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen bezoldiging. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Overige vrijwilligers:

Vrijwilligers genieten voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger. Echter kiezen al onze vrijwilligers er steevast voor om van deze vergoeding af te zien.

BELEIDSPLAN

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:

Doelstelling: 

In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het behartigen van godsdienstige, culturele en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam om de beeldvorming in de samenleving ten positieve te bevorderen en waar nodig recht te zetten. 

Activiteiten: 

Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

– De financiële realisatie van de bouw van een nieuw Islamitisch Cultureel Centrum Taqwa;

– De ontwikkeling ervan tot een volwaardige gebedshuis, onderwijs- en kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap in het algemeen en de islamitische gemeenschap in het bijzonder;

– De verdere ontwikkeling van de uitnodiging tot de islam door het organiseren van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud;

– Kennis over de islam verder verspreiden via educatieve activiteiten zowel in fysiek als online.

Werving fondsen:  

De giften en donaties van Vereniging Taqwa Culemborg komen van een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Deze dragen bij door via een periodieke bijdrage en eenmalige donaties. Daarnaast verwerft Vereniging Taqwa Culemborg fondsen door het organiseren van benefieten waarbij fysieke en online bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Voor de realisatie van het nieuwe Islamitisch Cultureel Centrum worden ook giften en donaties geworven bij andere moskeeën in Nederland. Vereniging Taqwa Culemborg accepteert geen (voorwaardelijke) donaties uit het buitenland. 

Beheer fondsen: De fondsen worden beheerd door de penningmeester van de vereniging. Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats op de ALV van de verenigingsleden. 

Besteding fondsen: Besteding van de fondsen vindt alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vindt er een raadpleging plaats op de ALV van de verenigingsleden. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:

Nieuwbouw Islamitisch Cultureel Centrum

Vaste lasten voor de huidige moskee (zoals imamkosten, gas, water, licht, verzekeringen ed.)

Beheerkosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud

Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen

Aanschaf promotiemateriaal. 

ACTIVITEWITEN:

De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we jaarlijks uitoefenen zijn als volgt: 

 • Elke dag, 365 dagen in het jaar, 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Culemborg en omgeving;
 • Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst (preek) georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Culemborg en omgeving;
 • Jaarlijkse Ramadan avondgebeden (Taraweeh);
 • Elk weekend volgen +/- 200 leerlingen Islamitische lessen in de leeftijdscategorie van 6 tot 14 jaar;
 • De activiteitencommissie organiseert minimaal eens per maand een Nederlandstalige en/of Arabischtalige lezing. Hierbij wordt een aspect van het Islamitische godsdienst besproken. Daarover meer te lezen op  www.taqwa.nl.
 • Activiteiten m.b.t. realisatie nieuwbouw Islamitisch Cultureel Centrum:
 • Vereniging Taqwa Culemborg is al een aantal jaren bezig met de realisatie van een nieuw Islamitisch Cultureel Centrum in de gemeente Culemborg. Hiervoor zijn sindsdien diverse activiteiten ondernomen waaronder: Structureel overleg met stakeholders (Islamitische gemeenschap, architect, Gemeente, buren, scholen, kerken e.a.);
 • Coördinatie aankoop grond, ontwikkeling en bouwen nieuwe locatie.

 

FONDSENWERVING:

 • Vaste eigen bijdrage door de leden voor de nieuwbouw;
 • Acties gericht op de gemeenschap waaronder, maandelijkse/jaarlijkse donaties, zusterbenefieten, collectes en maandelijkse inzameling onder de gemeenschap;
 • Donaties via de website (iDEAL) of pin;
 • Bezoeken aan islamitische gemeenschappen elders in het land.
 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Financieel Jaarverslag 2023 Vereniging Taqwa Culemborg

Open chat
As-salaamu ‘aleikum,
Hoe kan ik je helpen?