Organisatie

Missie
De vereniging streeft naar openheid van de moslimgemeenschap. De vereniging ontwikkelt zich richting een centrale ontmoetingsplaats en informatiepunt voor organisaties en belangstellenden, die meer van de moslims in Culemborg en omgeving willen weten. De vereniging heeft een duidelijke missie om zich te profileren als een gesprekspartner, ter bevordering van wederzijds begrip, respect en dialoog. Ook streven wij naar een nauwe samenwerking met de instellingen en inwoners uit Culemborg van verschillende culturele en religieuze achtergronden.
Doelstelling​
De activiteiten van “Islamitisch Centrum Culemborg – Moskee Takwa” hebben tot doel om voor de achterban van de vereniging, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen door middel van het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten, voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. De vereniging ontplooit haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat actief burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De vereniging wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen, zoals onderwijsinstellingen, buurtpanels, kerken, politieke partijen, Politie, Sportverenigingen, lokale ondernemers, en natuurlijk de gemeente. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).​
Geschiedenis​
Moskee Takwa is sinds 1984 gevestigd in de Ridderstraat, in een voormalige school. Het gebouw is sinds 1986 eigendom van de Marokkaanse moslimgemeenschap. De moskee heeft ongeveer 500 betalende leden, dat wil zeggen 500 mannelijke gezinshoofden. De moskee wordt de Marokkaanse moskee genoemd omdat de vrijdagspreek in het Marokkaans-Arabisch wordt gehouden en de meeste moskeegangers van Marokkaanse komaf zijn. Iedereen is welkom en voelt zich thuis in elke moskee. Tot de moskeegangers behoren ook Nederlandse bekeerlingen en andere nationaliteiten, zoals Syriers, Egyptenaren, Soedanezen en Palestijnen. De Marokkaanse moslimgemeenschap is zowel binnen als buiten de moskee actief. Enerzijds zijn er de traditionele gebedsactiviteiten: vijf verplichte gebeden per dag, de vrijdagspreken, de Ramadanactiviteiten, individuele en collectieve gebeden, koranrecitaties en de Suiker en Offerfeestgebeden. Maar daarnaast wordt ook Arabisch en islamitisch onderricht aan kinderen en ouderen georganiseerd, vinden Arabische en Nederlandse lezingen en conferenties voor en door jongeren plaats, worden zieken bezocht, vindt stervensbegeleiding plaats en eventuele repatriëring naar het land van herkomst en worden iftar bijeenkomsten en open dagen voor buren en soms voor alle Culemborgers georganiseerd. De moskee heeft ook een vrouwenruimte, waar vrouwen gebeden verrichten, onderwijs verzorgen en (informatie)bijeenkomsten organiseren over allerlei nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld over de wijzigingen in de WMO en de thuiszorg. In de moskee wordt ook onderwijs aan kinderen gegeven en worden kleine feesten gehouden, zoals geboortefeesten, feesten om de pelgrimage van moskeegangers te vieren en worden religieuze feestdagen gevierd. De moskee werkt ook aan opvoedingsprojecten voor ouders, samen met gemeente, maatschappelijke en welzijn organisaties. Ook worden contacten onderhouden met de politie, met scholen en met andere kerken. De moskee wordt beheerd door een bestuur. Om de 4 jaar wordt een bestuur benoemd dat het reilen en zeilen van de moskee regelt. Er bestaan binnen Moskee Takwa ook jongerencommissies van jongens en meisjes, die zelf activiteiten voor jongeren organiseren. Deze commissies hebben in een jaar meer dan 20 lezingen en een aantal landelijke conferenties georganiseerd. Voorzitter H. Barzizaoua van Moskee Takwa beschouwt dit als een bijzondere ontwikkeling binnen de moskeegemeenschap.​
Toekomst
Om adequaat aan de eigen behoefte en de maatschappelijke wens naar meer zichtbaarheid en betrokkenheid te kunnen voldoen, heeft het moskeebestuur besloten op zoek te gaan naar een nieuw gebouw. Er hebben hiervoor de afgelopen jaren meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur van de “Vereniging Islamitische Gemeenschap Culemborg – Moskee Takwa” en de gemeente Culemborg voor een nieuwe locatie. Deze nieuwe locatie moet dan ook voor iedereen herkenbaar zijn en uitnodigen tot verbroedering, betrokkenheid en saamhorigheid. Gelijktijdig met de verhuizing, verandert de vereniging zijn naam van “Islamitische Gemeenschap Culemborg” naar “Islamitisch Centrum Culemborg”, een centrum van iedereen en voor iedereen. Wij zijn een vereniging met vele kwaliteiten. Als moskeebestuur, bestaande uit kundige vrijwilligers, zijn wij al jaren stabiel in onze besluitvorming met een heldere visie. Onze strategie is om in Culemborg en omgeving, te groeien naar een gesprekspartner voor instanties die meer willen weten over onze gemeenschap. Wij gaan fungeren als intermediair voor partijen die onze gemeenschap of leden daarvan niet weten te doordringen. Met ons draagvlak en netwerk kunnen wij meer bereiken, waardoor wij bruggen kunnen slaan en betrokkenheid creëren. Door centraal te staan met een herkenbaar gebouw en toegankelijkheid, kunnen wij verbondenheid en bekendheid creëren. Dit is ons oogmerk. Met het organiseren van activiteiten realiseren wij onze doelstelling. Echter, de huidige activiteiten dragen daar onvoldoende aan bij. Daardoor hebben wij de volgende thema’s ontwikkeld: Educatie: Bij educatie ligt de nadruk op kennisdeling en ontwikkeling voor zowel mannen als vrouwen. Indien nodig zullen er aparte themabijeenkomsten worden georganiseerd. Sport: Om gezondheidsklachten te voorkomen is een gezonde leefstijl belangrijk. Door voorlichting te geven en activiteiten te organiseren helpt het bestuur hierin. Religie: Zichtbaarheid van de religieuze gebruiken leidt tot verbreding van kennis over de Islam en tot begrip en acceptatie. Deze wordt afgestemd op de actualiteit van de dag. Voorlichting: Ook is er regelmatig behoefte aan voorlichting. Door gastsprekers van diverse instanties uit te nodigen, verkleinen wij de afstand tot de maatschappij. Maatschappij: Als vereniging willen wij ons inzetten voor het waarborgen van saamhorigheid en het behouden van wederzijds respect. De leden van de gemeenschap en de bestuursleden zijn van mening, dat het bestaande bestuur voldoende kwaliteiten heeft voor de nieuwe organisatie. Waar nodig zal niet alleen het bestuur uitgebreid worden, maar ook het aantal commissies om de activiteiten te organiseren en de jongeren te binden aan hun lokale gemeenschap. Het moskeebestuur heeft nieuwe activiteiten mogen initiëren met een jaarprogramma
Previous
Next

Visie

Visie De vereniging ontplooit activiteiten ter bevordering van de maatschappelijke betrokkenheid en integratie van de moslims. Wij willen ons ook gaan richten op informatievoorziening voor niet-moslims in in de regio van Culemborg. Door centraal te gaan staan, bereiken wij bekendheid en maken wij de weg vrij voor acceptatie en respect. Dit leidt uiteindelijk tot emancipatie en participatie van niet-westerse moslims in de Nederlandse samenleving.

Missie

De vereniging streeft naar openheid van de moslimgemeenschap. De vereniging ontwikkelt zich richting een centrale ontmoetingsplaats en informatiepunt voor organisaties en belangstellenden, die meer van de moslims in Culemborg en omgeving willen weten. De vereniging heeft een duidelijke missie om zich te profileren als een gesprekspartner, ter bevordering van wederzijds begrip, respect en dialoog. Ook streven wij naar een nauwe samenwerking met de instellingen en inwoners uit Culemborg van verschillende culturele en religieuze achtergronden.

Doelstelling

De activiteiten van “Islamitisch Centrum Culemborg – Moskee Takwa” hebben tot doel om voor de achterban van de vereniging, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen door middel van het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten, voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. De vereniging ontplooit haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat actief burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De vereniging wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen, zoals onderwijsinstellingen, buurtpanels, kerken, politieke partijen, Politie, Sportverenigingen, lokale ondernemers, en natuurlijk de gemeente. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

Toekomst

Om adequaat aan de eigen behoefte en de maatschappelijke wens naar meer zichtbaarheid en betrokkenheid te kunnen voldoen, heeft het moskeebestuur besloten op zoek te gaan naar een nieuw gebouw. Er hebben hiervoor de afgelopen jaren meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur van de “Vereniging Islamitische Gemeenschap Culemborg – Moskee Takwa” en de gemeente Culemborg voor een nieuwe locatie. Deze nieuwe locatie moet dan ook voor iedereen herkenbaar zijn en uitnodigen tot verbroedering, betrokkenheid en saamhorigheid. Gelijktijdig met de verhuizing, verandert de vereniging zijn naam van “Islamitische Gemeenschap Culemborg” naar “Islamitisch Centrum Culemborg”, een centrum van iedereen en voor iedereen. Wij zijn een vereniging met vele kwaliteiten. Als moskeebestuur, bestaande uit kundige vrijwilligers, zijn wij al jaren stabiel in onze besluitvorming met een heldere visie. Onze strategie is om in Culemborg en omgeving, te groeien naar een gesprekspartner voor instanties die meer willen weten over onze gemeenschap. Wij gaan fungeren als intermediair voor partijen die onze gemeenschap of leden daarvan niet weten te doordringen. Met ons draagvlak en netwerk kunnen wij meer bereiken, waardoor wij bruggen kunnen slaan en betrokkenheid creëren. Door centraal te staan met een herkenbaar gebouw en toegankelijkheid, kunnen wij verbondenheid en bekendheid creëren. Dit is ons oogmerk. Met het organiseren van activiteiten realiseren wij onze doelstelling. Echter, de huidige activiteiten dragen daar onvoldoende aan bij. Daardoor hebben wij de volgende thema’s ontwikkeld: Educatie: Bij educatie ligt de nadruk op kennisdeling en ontwikkeling voor zowel mannen als vrouwen. Indien nodig zullen er aparte themabijeenkomsten worden georganiseerd. Sport: Om gezondheidsklachten te voorkomen is een gezonde leefstijl belangrijk. Door voorlichting te geven en activiteiten te organiseren helpt het bestuur hierin. Religie: Zichtbaarheid van de religieuze gebruiken leidt tot verbreding van kennis over de Islam en tot begrip en acceptatie. Deze wordt afgestemd op de actualiteit van de dag. Voorlichting: Ook is er regelmatig behoefte aan voorlichting. Door gastsprekers van diverse instanties uit te nodigen, verkleinen wij de afstand tot de maatschappij. Maatschappij: Als vereniging willen wij ons inzetten voor het waarborgen van saamhorigheid en het behouden van wederzijds respect. De leden van de gemeenschap en de bestuursleden zijn van mening, dat het bestaande bestuur voldoende kwaliteiten heeft voor de nieuwe organisatie. Waar nodig zal niet alleen het bestuur uitgebreid worden, maar ook het aantal commissies om de activiteiten te organiseren en de jongeren te binden aan hun lokale gemeenschap. Het moskeebestuur heeft nieuwe activiteiten mogen initiëren met een jaarprogramma

Geschiedenis

Moskee Takwa is sinds 1984 gevestigd in de Ridderstraat, in een voormalige school. Het gebouw is sinds 1986 eigendom van de Marokkaanse moslimgemeenschap. De moskee heeft ongeveer 500 betalende leden, dat wil zeggen 500 mannelijke gezinshoofden. De moskee wordt de Marokkaanse moskee genoemd omdat de vrijdagspreek in het Marokkaans-Arabisch wordt gehouden en de meeste moskeegangers van Marokkaanse komaf zijn. Iedereen is welkom en voelt zich thuis in elke moskee. Tot de moskeegangers behoren ook Nederlandse bekeerlingen en andere nationaliteiten, zoals Syriers, Egyptenaren, Soedanezen en Palestijnen. De Marokkaanse moslimgemeenschap is zowel binnen als buiten de moskee actief. Enerzijds zijn er de traditionele gebedsactiviteiten: vijf verplichte gebeden per dag, de vrijdagspreken, de Ramadanactiviteiten, individuele en collectieve gebeden, koranrecitaties en de Suiker en Offerfeestgebeden. Maar daarnaast wordt ook Arabisch en islamitisch onderricht aan kinderen en ouderen georganiseerd, vinden Arabische en Nederlandse lezingen en conferenties voor en door jongeren plaats, worden zieken bezocht, vindt stervensbegeleiding plaats en eventuele repatriëring naar het land van herkomst en worden iftar bijeenkomsten en open dagen voor buren en soms voor alle Culemborgers georganiseerd. De moskee heeft ook een vrouwenruimte, waar vrouwen gebeden verrichten, onderwijs verzorgen en (informatie)bijeenkomsten organiseren over allerlei nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld over de wijzigingen in de WMO en de thuiszorg. In de moskee wordt ook onderwijs aan kinderen gegeven en worden kleine feesten gehouden, zoals geboortefeesten, feesten om de pelgrimage van moskeegangers te vieren en worden religieuze feestdagen gevierd. De moskee werkt ook aan opvoedingsprojecten voor ouders, samen met gemeente, maatschappelijke en welzijn organisaties. Ook worden contacten onderhouden met de politie, met scholen en met andere kerken. De moskee wordt beheerd door een bestuur. Om de 4 jaar wordt een bestuur benoemd dat het reilen en zeilen van de moskee regelt. Er bestaan binnen Moskee Takwa ook jongerencommissies van jongens en meisjes, die zelf activiteiten voor jongeren organiseren. Deze commissies hebben in een jaar meer dan 20 lezingen en een aantal landelijke conferenties georganiseerd. Voorzitter H. Barzizaoua van Moskee Takwa beschouwt dit als een bijzondere ontwikkeling binnen de moskeegemeenschap.

Open chat
As-salaamu ‘aleikum,
Hoe kan ik je helpen?